JENIS WAKAF

  1. WAKAF UMUM

  2. WAKAF TUNAI

  3. WAKAF BUKU

  4. WAKAF FASILITI (KEMUDAHAN)

  5. WAKAF KENDERAAN KHAS

  6. WAKAF KORPORAT

  7. WAKAF SAHAM

  8. WAKAF "FOOD BANK"